รายละเอียดหนังสือ กท 0405/5646


ต้นเรื่อง
สำนักงานกฎหมายและคดี สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0405/5646
ลงวันที่
01 กันยายน 2565
เรื่อง
ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ข้อคิดเห็น
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ