รายละเอียดหนังสือ กท 0405/5784


ต้นเรื่อง
สำนักงานกฎหมายและคดี สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0405/5784
ลงวันที่
06 กันยายน 2565
เรื่อง
ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เพื่อแสดงความเห็น
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ