รายละเอียดหนังสือ กท 0406/ว 26


ต้นเรื่อง
สำนักงานปกครองและทะเบียน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0406/ว 26
ลงวันที่
15 มกราคม 2564
เรื่อง
เวียนแจ้งประกาศการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรและประกาศที่เกี่ยวข้อง
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ