ด่วนที่สุด

รายละเอียดหนังสือ กท 0406/045


ต้นเรื่อง
สำนักงานปกครองและทะเบียน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0406/045
ลงวันที่
02 ตุลาคม 2563
เรื่อง
ร่างหลักเกณฑ์การพิจารณาผู้สมควรได้รับประกาศเกียรติคุณ และเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2 แก่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่กรุงเทพมหานคร
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วนที่สุด