ด่วนที่สุด

รายละเอียดหนังสือ กท 0406/12


ต้นเรื่อง
สำนักงานปกครองและทะเบียน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0406/12
ลงวันที่
08 มกราคม 2564
เรื่อง
เวียนแจ้งข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วนที่สุด