ด่วนมาก

รายละเอียดหนังสือ กท 0406/198


ต้นเรื่อง
สำนักงานปกครองและทะเบียน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0406/198
ลงวันที่
02 สิงหาคม 2564
เรื่อง
เวียนแจ้งประกาศการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรและประกาศที่เกี่ยวข้อง
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วนมาก