ด่วนที่สุด

รายละเอียดหนังสือ กท 0406/23


ต้นเรื่อง
สำนักงานปกครองและทะเบียน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0406/23
ลงวันที่
14 มกราคม 2564
เรื่อง
เวียนแจ้งข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วนที่สุด