ด่วนที่สุด

รายละเอียดของหนังสือเลขที่ กท 0406/408


ต้นเรื่อง
สำนักงานปกครองและทะเบียน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0406/408
ลงวันที่
24 มิถุนายน 2563
เรื่อง
การสนับสนุนการดำเนินงานของคณะทำงานด้านเครือข่ายข่าวประชาชน
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วนที่สุด