รายละเอียดหนังสือ กท 0406/4085


ต้นเรื่อง
สำนักงานปกครองและทะเบียน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0406/4085
ลงวันที่
21 กรกฎาคม 2564
เรื่อง
เวียนแจ้งการเสนอขอรับสิทธิตามระเบียบ บ.ท.ช.
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ