รายละเอียดของหนังสือเลขที่ กท 0406/5671


ต้นเรื่อง
สำนักงานปกครองและทะเบียน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0406/5671
ลงวันที่
09 ตุลาคม 2563
เรื่อง
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ