ด่วนที่สุด

รายละเอียดหนังสือ กท 0406/627


ต้นเรื่อง
สำนักงานปกครองและทะเบียน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0406/627
ลงวันที่
14 กันยายน 2563
เรื่อง
เวียนแจ้งประกาศการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรประกาศ ข้อกำหนด และคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วนที่สุด