ด่วนที่สุด

รายละเอียดหนังสือ กท 0406/945


ต้นเรื่อง
สำนักงานปกครองและทะเบียน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0406/945
ลงวันที่
04 มกราคม 2564
เรื่อง
เวียนแจ้งข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถาณการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และคำสั่งนายกรัฐมนตรี เพิ่มเติม
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วนที่สุด