รายละเอียดหนังสือ กท 0407/1365


ต้นเรื่อง
สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0407/1365
ลงวันที่
15 ตุลาคม 2564
เรื่อง
แผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ