รายละเอียดหนังสือ กท 0407/6


ต้นเรื่อง
สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0407/6
ลงวันที่
08 มกราคม 2564
เรื่อง
ประเด็นข้อตรวจพบจากการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการก่อสร้าง
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ