รายละเอียดของหนังสือเลขที่ กท 0407/84


ต้นเรื่อง
สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0407/84
ลงวันที่
29 มิถุนายน 2563
เรื่อง
รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบ 6 เดือนหลัง (1 เมษายน 2562 - 30 กันยายน 2562)
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ