ด่วนมาก

รายละเอียดหนังสือ กท 0408/3596


ต้นเรื่อง
สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0408/3596
ลงวันที่
24 กรกฎาคม 2563
เรื่อง
การเพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ Facebook และ Twitter ของกรุงเทพมหานคร
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วนมาก