รายละเอียดของหนังสือเลขที่ กท 0408/3691


ต้นเรื่อง
สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0408/3691
ลงวันที่
31 กรกฎาคม 2563
เรื่อง
แจ้งหลักเกณฑ์การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ประจำปี 2563
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ