รายละเอียดของหนังสือเลขที่ กท 0408/4537


ต้นเรื่อง
สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0408/4537
ลงวันที่
18 กันยายน 2563
เรื่อง
ขอให้จัดส่งรายละเอียดกิจกรรม/โครงการที่มีการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2564
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ