ด่วนมาก

รายละเอียดหนังสือ กท 0408/722


ต้นเรื่อง
สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0408/722
ลงวันที่
09 กุมภาพันธ์ 2564
เรื่อง
ขอให้แก้ไขรายชื่อผู้บริหารพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ เพื่อจัดทำสมุดโทรศัพท์ส่วนราชการ กทม. ประจำปี 2564
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วนมาก