ด่วนมาก

รายละเอียดหนังสือ กท 0409/1017


ต้นเรื่อง
กองงานผู้ตรวจราชการ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0409/1017
ลงวันที่
12 ตุลาคม 2563
เรื่อง
แผนการตรวจราชการของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วนมาก