รายละเอียดของหนังสือเลขที่ กท 0409/702


ต้นเรื่อง
กองงานผู้ตรวจราชการ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0409/702
ลงวันที่
08 กรกฎาคม 2563
เรื่อง
บิดา นางนันทวัน ฉัตรสกุลเพ็ญ ผู้ตรวจราชการสูง ถึงแก่กรรม
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ