ด่วนมาก

รายละเอียดหนังสือ กท 0409/830


ต้นเรื่อง
กองงานผู้ตรวจราชการ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0409/830
ลงวันที่
28 กันยายน 2565
เรื่อง
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน กรุงเทพมหานคร
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วนมาก