ด่วน

รายละเอียดหนังสือ กท 0410/0858


ต้นเรื่อง
สำนักงานการต่างประเทศ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
เลขที่หนังสือ
กท 0410/0858
ลงวันที่
02 กันยายน 2563
เรื่อง
ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นออนไลน์
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วน