รายละเอียดหนังสือ กท 0501/04


ต้นเรื่อง
สำนักงานเลขานุการ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
เลขที่หนังสือ
กท 0501/04
ลงวันที่
04 มกราคม 2564
เรื่อง
ส่งสำเนาบัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ