รายละเอียดหนังสือ กท 0501/055


ต้นเรื่อง
สำนักงานเลขานุการ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
เลขที่หนังสือ
กท 0501/055
ลงวันที่
08 มกราคม 2564
เรื่อง
สรุปประเด็นการประชุมมอบนโยบายของรองปลัดกรุงเทพมหานคร (นางวันทนีย์ วัฒนะ)
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ