รายละเอียดหนังสือ กท 0501/119


ต้นเรื่อง
สำนักงานเลขานุการ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
เลขที่หนังสือ
กท 0501/119
ลงวันที่
15 มกราคม 2564
เรื่อง
ขอส่งสำเนาคำสั่งสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ