รายละเอียดของหนังสือเลขที่ กท 0501/1214


ต้นเรื่อง
สำนักงานเลขานุการ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
เลขที่หนังสือ
กท 0501/1214
ลงวันที่
02 กรกฎาคม 2563
เรื่อง
ขอความเห็นชอบจัดกิจกรรมตรวจคัดกรองสุขภาพ
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ