รายละเอียดของหนังสือเลขที่ กท 0501/1218


ต้นเรื่อง
สำนักงานเลขานุการ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
เลขที่หนังสือ
กท 0501/1218
ลงวันที่
02 กรกฎาคม 2563
เรื่อง
ระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Leave)
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ