ด่วนที่สุด

รายละเอียดของหนังสือเลขที่ กท 0501/1221


ต้นเรื่อง
สำนักงานเลขานุการ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
เลขที่หนังสือ
กท 0501/1221
ลงวันที่
30 มิถุนายน 2563
เรื่อง
สรุปการประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมรณรงค์ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า ครั้งที่ 5
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วนที่สุด