รายละเอียดของหนังสือเลขที่ กท 0501/1273


ต้นเรื่อง
สำนักงานเลขานุการ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
เลขที่หนังสือ
กท 0501/1273
ลงวันที่
08 กรกฎาคม 2563
เรื่อง
ขอเชิญประชุมคณะทำงานการบริหารจัดการและการพัฒนาเว็บไซต์ของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ