รายละเอียดหนังสือ กท 0501/1303


ต้นเรื่อง
สำนักงานเลขานุการ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
เลขที่หนังสือ
กท 0501/1303
ลงวันที่
21 กรกฎาคม 2564
เรื่อง
การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2564
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ