รายละเอียดของหนังสือเลขที่ กท 0501/1311


ต้นเรื่อง
สำนักงานเลขานุการ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
เลขที่หนังสือ
กท 0501/1311
ลงวันที่
16 กรกฎาคม 2563
เรื่อง
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ครั้งที่ 7/2563
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ