รายละเอียดของหนังสือเลขที่ กท 0501/1315


ต้นเรื่อง
สำนักงานเลขานุการ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
เลขที่หนังสือ
กท 0501/1315
ลงวันที่
16 กรกฎาคม 2563
เรื่อง
รายงานการทำลายหนังสือประจำปีของส่วนราชการ
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ