ด่วนที่สุด

รายละเอียดหนังสือ กท 0501/1325


ต้นเรื่อง
สำนักงานเลขานุการ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
เลขที่หนังสือ
กท 0501/1325
ลงวันที่
12 กรกฎาคม 2565
เรื่อง
การใช้งานระบบฐานข้อมูลฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกรุงเทพมหานครด้วยการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (SED - Learning)
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วนที่สุด