รายละเอียดของหนังสือเลขที่ กท 0501/1337


ต้นเรื่อง
สำนักงานเลขานุการ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
เลขที่หนังสือ
กท 0501/1337
ลงวันที่
16 กรกฎาคม 2563
เรื่อง
ขอแจ้งกำหนดการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบที่ 2 ของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ