รายละเอียดของหนังสือเลขที่ กท 0501/1345


ต้นเรื่อง
สำนักงานเลขานุการ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
เลขที่หนังสือ
กท 0501/1345
ลงวันที่
17 กรกฎาคม 2563
เรื่อง
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง เงินบำรุงและค่าใช้จ่ายของศูนย์บริการและกิจกรรมส่งเสริมการกีฬา การดนตรี สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว พ.ศ.2563
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ