รายละเอียดหนังสือ กท 0501/137


ต้นเรื่อง
สำนักงานเลขานุการ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
เลขที่หนังสือ
กท 0501/137
ลงวันที่
19 มกราคม 2564
เรื่อง
บิดาของข้าราชการถึงแก่กรรม
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ