ด่วนที่สุด

รายละเอียดของหนังสือเลขที่ กท 0501/1381


ต้นเรื่อง
สำนักงานเลขานุการ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
เลขที่หนังสือ
กท 0501/1381
ลงวันที่
21 กรกฎาคม 2563
เรื่อง
การดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 4.2
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วนที่สุด