รายละเอียดของหนังสือเลขที่ กท 0501/1383


ต้นเรื่อง
สำนักงานเลขานุการ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
เลขที่หนังสือ
กท 0501/1383
ลงวันที่
02 กันยายน 2563
เรื่อง
การปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home) และการเหลื่อมเวลาทำงาน ของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ