ด่วนมาก

รายละเอียดหนังสือ กท 0501/1391


ต้นเรื่อง
สำนักงานเลขานุการ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
เลขที่หนังสือ
กท 0501/1391
ลงวันที่
06 สิงหาคม 2564
เรื่อง
แผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานครเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ระยะเริ่มแรก (Early) (พ.ศ. 2564 - 2565)
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วนมาก