รายละเอียดหนังสือ กท 0501/145


ต้นเรื่อง
สำนักงานเลขานุการ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
เลขที่หนังสือ
กท 0501/145
ลงวันที่
19 มกราคม 2564
เรื่อง
การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ในวันที่ 1 เมษายน 2564
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ