ด่วนมาก

รายละเอียดหนังสือ กท 0501/1558


ต้นเรื่อง
สำนักงานเลขานุการ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
เลขที่หนังสือ
กท 0501/1558
ลงวันที่
14 ตุลาคม 2563
เรื่อง
ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินเหลื่อมปี งบประมาณกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วนมาก