รายละเอียดหนังสือ กท 0501/1587


ต้นเรื่อง
สำนักงานเลขานุการ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
เลขที่หนังสือ
กท 0501/1587
ลงวันที่
02 กันยายน 2564
เรื่อง
ขอส่งสำเนาประกาศสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ