รายละเอียดของหนังสือเลขที่ กท 0501/1599


ต้นเรื่อง
สำนักงานเลขานุการ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
เลขที่หนังสือ
กท 0501/1599
ลงวันที่
01 กันยายน 2563
เรื่อง
แนวทางการปฏิบัติเมื่อเกิดกรณีละเมิดต่อทรัพย์สินของทางราชการ
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ