ด่วนที่สุด

รายละเอียดหนังสือ กท 0501/1641


ต้นเรื่อง
สำนักงานเลขานุการ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
เลขที่หนังสือ
กท 0501/1641
ลงวันที่
09 กันยายน 2564
เรื่อง
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การส่งเสริมนวัตกรรมในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ"
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วนที่สุด