รายละเอียดของหนังสือเลขที่ กท 0501/1658


ต้นเรื่อง
สำนักงานเลขานุการ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
เลขที่หนังสือ
กท 0501/1658
ลงวันที่
02 กันยายน 2563
เรื่อง
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 3 ครั้งที่ 6 งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ