รายละเอียดหนังสือ กท 0501/1672


ต้นเรื่อง
สำนักงานเลขานุการ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
เลขที่หนังสือ
กท 0501/1672
ลงวันที่
13 กันยายน 2564
เรื่อง
ให้หน่วยงานจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 1
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ