รายละเอียดหนังสือ กท 0501/1731


ต้นเรื่อง
สำนักงานเลขานุการ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
เลขที่หนังสือ
กท 0501/1731
ลงวันที่
07 กันยายน 2565
เรื่อง
การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ กทม. จำกัด ในสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ