รายละเอียดของหนังสือเลขที่ กท 0501/1813


ต้นเรื่อง
สำนักงานเลขานุการ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
เลขที่หนังสือ
กท 0501/1813
ลงวันที่
23 กันยายน 2563
เรื่อง
การประชุมคณะผู้บริหารสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ครั้งที่ 9/2563
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ