ด่วนที่สุด

รายละเอียดหนังสือ กท 0501/1824


ต้นเรื่อง
สำนักงานเลขานุการ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
เลขที่หนังสือ
กท 0501/1824
ลงวันที่
16 กันยายน 2565
เรื่อง
ขอเชิญรับฟังบรรยายชี้แจงแนวทางการรายงานการควบคุมภายใน สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ชั้นความเร็ว
ด่วนที่สุด